ماموریت ما تغییر دادن قلب
مردمان خاورمیانه است

ما کلام خدا را 24 ساعته 7 روز هفته در بین خاورمیانه توسط ماهواره پخش میکنیم، میلیونها ایرانی اینک دسترسی
دارند به پیام عیسی

Screengrab from Pastor Reza's latest film about Iranian refugees, A Faceless Faith.

Ministry Update

سازمان شبکه تلویزیونی ما

هر روزه، برنامه های 24
ساعته ما از طریق ماهواره به مسلمانان 39
کشور جهان پخش میشود، کسانی که به واقع نیاز به عیسی دارند

ویدیوهای بیشتری را نگاه کنید

انجیل با قدرت هر چه بیشتر به پیش میره
شما نیز میتوانید از طرق زیر سهیم شوید

در سال 2018، تلویزیون نجات به جمع آوری کمک های مالی جهت ترجمه و
زیرنویس کردن برنامه های انگلیسی به فارسی مشغول است تا هرکس که برنامه ها را مشاهده میکند بتواند درباره مسیح بیاموزد

77million

people have access to TBN Nejat TV in Iran alone

3nations

speak Farsi (Persian) as their native tongue

24 hours

of content is broadcast to the Middle East every day

100+

underground home groups have been created

TBN Nejat TV

Nejat means "Salvation" in Farsi (Persian).

The first all-Christian Farsi TV Broadcast into the Middle East.
Primarily reaching Iran, Afghanistan and Tajikistan
with the life-changing message of Jesus Christ.

Watch our live broadcast
Yazd, Iran
We estimate as many as 340,000 Iranians
watch our broadcast from this city.

Where We Broadcast

The political instability of the Middle East has opened the doors wide open for the Gospel.
So far, we’re broadcasting into 39 nations - reaching regions of the
Middle East as well as Europe, Asia, and Africa.

Visit our Countries page